www.insectofworld.com

แมลง insect คืออะไร ความหมายของแมลง

ตั้งแต่อดีตโลกมีป่าไม้และหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ เมื่อประมาณ 300 ล้านปีที่แล้ว มีแมลงตัวแรก คือแมลงปอยักษ์ที่มีปีกทั้งสองข้างรวมมีความยาวลำตัวมากกว่า 75 ซม. นิสัยและรูปร่างของมันยังคงเหมือนเดิมจนถึงในปัจจุบัน แมลงอาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ กัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ว่าใต้น้ำ บนบก หรือในอากาศ และมีจำนวนมากกว่าสัตว์ทุกกลุ่ม บนโลกรวมกันเป็นหนึ่งและยังคงถูกค้นพบแมลงประเภทใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง  

แมลง Insect เป็นสัตว์ที่มีลำตัวเมื่อโตเต็มวัยจะแบ่งเป็น 2 หรือ 3 ส่วนที่เห็นได้ชัดเจน เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย หัว อก และท้อง มี 6 ขา มีปีกหรือไม่มีปีก 1 หรือ 2 คู่ เป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายและหลากหลายมากที่สุดในโลก มักสับสนกับแมง 8 ขา แบ่งออกเป็น 18 กลุ่ม ต้องเห็นลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

การวิวัฒนาการของแมลง มีความเป็นมาอย่างไร

แมลงเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน และอีกหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปจนกว่าจะหมดไปจากโลก ตรงกันข้ามกับแมลงซึ่งอาศัยและสืบพันธุ์ได้ทุกที่ แมลงอาศัย ลักษณะหลายอย่างของแมลง เช่น ลักษณะทางกายวิภาคที่เล็ก สามารถหลบภัยและอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยอาหารจำนวนมาก มีปีกและบินได้ไกลมาก ช่วยให้แมลงบินอพยพได้สะดวกและรอดพ้นอันตราย การหาแหล่งอาหารมากขึ้นรวมถึงสามารถหาที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ได้มากขึ้น

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นทะเล ภูเขาหรือทะเลทราย ไม่เป็นอุปสรรคต่อแมลงเลย ต่างกับสัตว์ชนิดอื่น เนื่องจากแมลงสามารถปรับสภาพการดำรงชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีวิวัฒนาการดัดแปลงให้อวัยวะบางส่วนในร่างกายทำงานได้อย่างเหมาะสมเช่น ขาคู่ด้านหน้าของตั๊กแตนตำข้าวที่วิวัฒนาการดัดแปลงให้สามารถใช้จับเหยื่อได้เป็นอย่างดี

การแบ่งประเภทของแมลง

เราสามารถแบ่งประเภทของแมลงได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • แมลงบนบก (Terrestrial insect) คือแมลงที่ใช้ท่อลมด้านข้างลำตัวหายใจ ดำรงชีวิตบนบก เช่น ผีเสื้อ จักจั่น
  • แมลงในน้ำ (Aquatic insect) คือแมลงที่มีส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตอยู่ในน้ำ เช่น แมลงปอ แมลงดานา มวนกรรเชียง

วงจรชีวิตของแมลง

แมลงทุกชนิดจะร่างกายเจริญเติบโตขึ้นเมื่อได้ลอกคราบ แต่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากไข่กลายเป็นตัวเต็มวัยจะแตกต่างกันตามชนิดของแมลง ในยุคแรกๆนั้นแมลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่างจากแมลงรุ่นหลังที่มีการเปลี่ยนรูปร่างที่น่าสนใจอย่างมาก วงจรชีวิตของแมลงแบ่งได้ 2แบบใหญ่ๆ คือ 

  • การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์
  • การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์

ลักษณะของแมลง

ลำตัวทั้งสองด้านซ้ายขวามีความเหมือนและมีขนาดเท่ากัน มีเปลือกห่อหุ้มลำตัวด้วยสารไคติน (Chitinous Exoskeleton) ไม่มีขน หายใจแบบใช้เหงือกหรือใช้รูหายใจ มีวัฎจักรวงจรชีวิตในการเจริญเติบโตแบบไข่ มีการลอกคราบเป็นบางครั้งแล้วสร้างผนังหรือเปลือกห่อหุ้มลำตัวใหม่ มีรยางค์เป็นคู่และเป็นปล้อง ส่วนใหญ่นักกีฏวิทยามักใช้รยางค์ในการแบ่งเพศผู้เพศเมียของแมลง

มีอวัยวะภายในที่มีท่อทางเดินอาหารเป็นท่อยาวตลอดจากปากไปถึงทวารหนัก ระบบเลือดเป็นแบบเปิดและมีท่อเลือดอยู่ทางด้านสันหลังเหนือระบบทางเดินอาหาร มีระบบประสาทที่ประกอบไปด้วยสมองอยู่เหนือท่ออาหาร มีเส้นประสาทขนาดใหญ่หนึ่งคู่เชื่อมต่อจากสมอง มีการรวมตัวเป็นระยะก่อเกิดเป็นปมประสาท เส้นประสาทขนาดใหญ่ของแมลง จะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวใต้ท่ออาหาร มีกล้ามเนื้อแบบเรียบอยู่ตามลำตัว

มีการหายใจแบบใช้ท่ออากาศ ซึ่งจะติดต่อผ่านเข้าออกข้างลำตัวทางรูหายใจ มีอก 2 คู่ มีท้อง 18 คู่ โดยมีปล้องละ 1 คู่ ขับถ่ายของเสียจากร่างกายทางท่อขับถ่าย มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปร่างเพื่อการเจริญเติบโตจากตัวอ่อนที่ฟักจากไข่จนกลายเป็นตัวโตเต็มวัย

แมลงกับระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

แมลงกับระบบนิเวศนั้น มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกัน แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก พบได้ในทุกระบบนิเวศบนโลก แมลงมีบทบาทสำคัญหลายประการต่อระบบนิเวศ ได้แก่

การผสมเกสร

แมลงเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการผสมเกสรของพืช แมลงช่วยถ่ายละอองเรณูจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง สิ่งนี้ทำให้พืชสามารถผสมเกสรและออกดอกได้ แมลงผสมเกสร ได้แก่ ผึ้ง แมลงวัน แมลงปีกแข็ง และผีเสื้อ

การย่อยสลายซากพืช

แมลงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆเลยในการย่อยสลายซากพืช แมลงช่วยในการย่อยสลายซากพืชและสัตว์ที่ตายไปแล้ว ซึ่งช่วยให้ซากพืชและสัตว์ถูกย่อยสลายและกลับคืนสู่ดิน แมลงที่ทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืช ได้แก่ ด้วง แมลงวัน และแมลงสาบ

การควบคุมศัตรูพืช

แมลงบางชนิดนั้นจะเป็นศัตรูพืชของแมลงชนิดอื่น แมลงจะควบคุมประชากรกันเองทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ แมลงที่ทำหน้าที่ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ ด้วงเต่าทอง ด้วงปีกแข็ง และมด

อาหาร

แมลงเป็นแหล่งโปรตีนทีสำคัญมากสำหรับสัตว์หลายชนิด เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สรุป แมลงคืออะไร?

แมลงที่ธรรมชาตินั้นอาศัยอยู่ทุกที่คลอบหลุมทั้งในน้ำและบนบกหรือแม้แต่อากาศ แมลงยังเป็นอาหารของสัตวืในธรรมชาติอีกมากมาย มีบทบาทต่อระบบนิเวศอย่างลึกซึ้ง ช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้นานาชนิด ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ต่างๆทำให้ซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยทางดินต่อไป และยังมีแมลงบางชนิดที่กินแมลงสัตว์ศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ไม่โดนแมลงจำพวกนี้เข้าทำลาย ซึ่งมีการแบ่งประเภทของแมลงออกเป็น 2 ประเภท แมลงบนบก และแมลงในน้ำ แมลงเป็นสัตว์ที่เก่งมากในการปรับตัว สิ่งมีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน และอีกหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปจนกว่าจะหมดไปจากโลก ตรงกันข้ามกับแมลงซึ่งอาศัยและสืบพันธุ์ได้ทุกที่ ที่แมลงอาศัย

FAQ คำถามที่พบบ่อย

A: แมงมุมผึ้งมีตามากกว่า แมลงส่วนใหญ่ แมงมุมผึ้งมีตาถึง 12 ตา

A: แมลงหายใจทางรูหายใจซึ่งอยู่ตามลำตัว

A: แมลงกินได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลง เช่น แมลงบางชนิดกินพืช แมลงบางชนิดกินสัตว์ และแมลงบางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์

A: มีแมลงมากกว่า 1 ล้านชนิดในโลก

A: แมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศหลายประการ เช่น แมลงช่วยในการผสมเกสรพืช แมลงช่วยในการย่อยสลายซากพืชและสัตว์ และแมลงเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆ

A: แมลงบางชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น แมลงที่มีพิษ แมลงที่กัดต่อย และแมลงที่แพร่เชื้อโรค

A: แมลงสามารถควบคุมได้หลายวิธี เช่น การกำจัดแหล่งอาหารของแมลง การกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลง และการใช้สารเคมีกำจัดแมลง