www.insectofworld.com

แมลงผีเสื้อ

ผีเสื้อ

ผีเสื้อ คือ ?

ผีเสื้อ เป็นแมลงทุกชนิดในอันดับ Lepidoptera มีวงชีวิตเริ่มแรกตั้งแต่ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ ตราบจนระยะการเปลี่ยนสัณฐานเข้าสู่ระยะการโตเต็มวัยที่มีปีกหลากสีต้องตาผู้คน ในทางกีฏวิทยาการจัดจำแนกแมลงกลุ่มนี้จะใช้เส้นปีกในการจัดจำแนก

ประเภทของผีเสื้อ

ผีเสื้อสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ประโยชน์ของผีเสื้อ

ผีเสื้อมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศจำนวนมาก เช่น

วิธีอนุรักษ์ผีเสื้อ

เราสามารถช่วยอนุรักษ์ผีเสื้อได้โดย

สรุป

ผีเสื้อเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศจำนวนมาก เราควรช่วยกันอนุรักษ์ผีเสื้อ เพื่อให้ผีเสื้อได้อยู่คู่กับโลกของเราต่อไป

อ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/ผีเสื้อ