www.insectofworld.com

แมลงในน้ำ แมลงที่อาศัยอยู่ในน้ำ

กลุ่มแมลงในน้ำ

แมลงในน้ำ (Aquatic insects) หมายถึง แมลงที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ หรือบางช่วงชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำ ประกอบด้วย 12 อันดับ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 • กลุ่มแมลงน้ำจืด (Freshwater insects) อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หนองน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ
 • กลุ่มแมลงน้ำเค็ม (Saltwater insects) อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็ม เช่น มหาสมุทร ทะเลสาบน้ำเค็ม ฯลฯ

แมลงน้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคขั้นต้นในห่วงโซ่อาหาร เป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆ เช่น ปลา กบ เขียด นก ฯลฯ นอกจากนี้ แมลงน้ำบางชนิดยังช่วยในการผสมเกสรดอกไม้อีกด้วย

ตัวอย่างของแมลงในน้ำ ได้แก่

 • แมลงปอ (Dragonflies)
 • ชีปะขาว (Mayflies)
 • ด้วงน้ำ (Water beetles)
 • มวนน้ำ (Water bugs)
 • ไรน้ำ (Water mites)
 • หนอนปลอกน้ำ (Caddisflies)
 • ยุง (Mosquitoes)
 • แมลงวัน (Flies)
 • มด (Ants)
 • ปลวก (Termites)

แมลงน้ำบางชนิดมีบทบาทสำคัญในการบ่งชี้คุณภาพของแหล่งน้ำ โดยแมลงน้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีมักจะมีความหลากหลายมากกว่าแมลงน้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีคุณภาพไม่ดี

กลุ่มแมลงน้ำจืด (Freshwater insects)

แมลงน้ำจืด

กลุ่มแมลงน้ำจืด (Freshwater insects) อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หนองน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ ประกอบด้วย 12 อันดับย่อย ได้แก่

 • อันดับ Ephemeroptera (Mayflies) ตัวอ่อนมีอวัยวะเหงือกคล้ายขนนก ใช้สำหรับหายใจใต้น้ำ มักพบในแหล่งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลแรง
 • อันดับ Megaloptera (Dobsonflies and alderflies) ตัวอ่อนมีอวัยวะเหงือกแบบเส้นด้าย ใช้สำหรับหายใจใต้น้ำ มักพบในแหล่งน้ำที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
 • อันดับ Odonata (Dragonflies and damselflies) ตัวอ่อนมีอวัยวะเหงือกแบบเส้นด้าย ใช้สำหรับหายใจใต้น้ำ มักพบในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
 • อันดับ Plecoptera (Stoneflies) ตัวอ่อนมีอวัยวะเหงือกแบบเส้นด้าย ใช้สำหรับหายใจใต้น้ำ มักพบในแหล่งน้ำที่มีหินหรือกรวดอยู่จำนวนมาก
 • อันดับ Trichoptera (Caddisflies) ตัวอ่อนมีอวัยวะเหงือกแบบปลอก มักพบในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น

แมลงน้ำจืดมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคขั้นต้นในห่วงโซ่อาหาร เป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆ เช่น ปลา กบ เขียด นก ฯลฯ นอกจากนี้ แมลงน้ำจืดบางชนิดยังช่วยในการผสมเกสรดอกไม้อีกด้วย

ตัวอย่างของ แมลงในน้ำ ได้แก่

 • แมลงปอ (Dragonflies) เป็นแมลงน้ำจืดที่พบได้บ่อยที่สุดในแหล่งน้ำจืดต่างๆ ตัวอ่อนมีอวัยวะเหงือกแบบเส้นด้าย ใช้สำหรับหายใจใต้น้ำ ตัวเต็มวัยมีปีกใสขนาดใหญ่ บินได้อย่างรวดเร็ว
 • ชีปะขาว (Mayflies) ตัวอ่อนมีอวัยวะเหงือกแบบขนนก ใช้สำหรับหายใจใต้น้ำ ตัวเต็มวัยมีปีกขนาดเล็ก มักพบในแหล่งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลแรง
 • ด้วงน้ำ (Water beetles) มักพบในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น บางชนิดสามารถหายใจได้โดยใช้ผิวลำตัว
 • มวนน้ำ (Water bugs) มักพบในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น บางชนิดสามารถหายใจได้โดยใช้ผิวลำตัว
 • ไรน้ำ (Water mites) มักพบในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
 • หนอนปลอกน้ำ (Caddisflies) ตัวอ่อนมีอวัยวะเหงือกแบบปลอก มักพบในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น

กลุ่มแมลงน้ำเค็ม (Saltwater insects)

แมลงน้ำเค็ม

กลุ่มแมลงน้ำเค็ม (Saltwater insects) อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็ม เช่น มหาสมุทร ทะเลสาบน้ำเค็ม ฯลฯ ประกอบด้วย 4 อันดับย่อย ได้แก่

 • อันดับ Hemiptera (True bugs) บางชนิดสามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มได้ พบในน้ำเค็มประมาณ 2,000 ชนิด มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล
 • อันดับ Coleoptera (Beetles) พบในน้ำเค็มประมาณ 1,000 ชนิด มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล
 • อันดับ Diptera (Flies) พบในน้ำเค็มประมาณ 1,000 ชนิด มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล
 • อันดับ Odonata (Dragonflies and damselflies) พบในน้ำเค็มประมาณ 100 ชนิด มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล
 • อันดับ Trichoptera (Caddisflies) พบในน้ำเค็มประมาณ 100 ชนิด มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล

แมลงน้ำเค็มมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคขั้นต้นในห่วงโซ่อาหาร เป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆ เช่น ปลา นก ฯลฯ นอกจากนี้ แมลงน้ำเค็มบางชนิดยังช่วยในการผสมเกสรดอกไม้อีกด้วย

ตัวอย่างของแมลงน้ำเค็ม ได้แก่

 • แมลงวันน้ำเค็ม (Ephydra hians) พบได้ในทะเลสาบน้ำเค็ม เช่น ทะเลสาบโมโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอ่อนอาศัยอยู่ใต้น้ำ หายใจโดยใช้ฟองที่สร้างขึ้นจากสารเคมีที่ผลิตจากร่างกาย
 • ด้วงน้ำเค็ม (Saltwater beetles) มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล บางชนิดสามารถหายใจได้โดยใช้ผิวลำตัว
 • มวนน้ำเค็ม (Saltwater bugs) มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล บางชนิดสามารถหายใจได้โดยใช้ผิวลำตัว
 • ริ้นน้ำเค็ม (Sandflies) มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล บางชนิดสามารถแพร่เชื้อโรคได้
 • หนอนปลอกน้ำเค็ม (Saltwater caddisflies) ตัวอ่อนมีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการขับเกลือออกจากร่างกาย มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล

แมลงน้ำเค็มบางชนิดมีบทบาทสำคัญในการบ่งชี้คุณภาพของแหล่งน้ำเค็ม โดยแมลงน้ำเค็มที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มที่มีคุณภาพดีมักจะมีความหลากหลายมากกว่าแมลงน้ำเค็มที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มที่มีคุณภาพไม่ดี