www.insectofworld.com
ผึ้ง

ผึ้ง เป็นแมลงที่น่าอัศจรรย์มากชนิดหนึ่ง เป็นแมลงสังคมที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ผึ้งมีบทบาทสำคัญมากในระบบนิเวศวิทยา โดยผึ้งเป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืช ทำให้พืชสามารถขยายพันธุ์ได้ ผึ้งยังให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากมายแก่เรา เช่น น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง ขี้ผึ้ง และนมผึ้ง

ประโยชน์ของ ผึ้ง

ผึ้งมีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์และระบบนิเวศวิทยา ประโยชน์ของผึ้ง ได้แก่

การอนุรักษ์ผึ้ง

ผึ้งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามหลายประการ เช่น การใช้สารเคมีกำจัดแมลง การบุกรุกทำลายป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ประชากรผึ้งลดลงอย่างรวดเร็ว เราทุกคนสามารถช่วยอนุรักษ์ผึ้งได้โดย

ผึ้งเป็นแมลงที่สำคัญมากต่อระบบนิเวศวิทยาและมนุษย์ เราทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ผึ้ง เพื่อให้ผึ้งอยู่คู่กับเราตลอดไป