www.insectofworld.com

แมลงปอ (dragonfly) เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามและมีปีกบางใส แมลงปอพบได้ในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกา แมลงปอมีลักษณะเด่นคือ ปีก 2 คู่ที่บางใสและมีสีสันสวยงาม ปีกคู่หน้าและคู่หลังจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

แมลงปอมีหลายรูปร่างขนาดแตกต่างกันไป บางชนิดมีขนาดเล็กมาก ยาวไม่ถึง 1 เซนติเมตร ในขณะที่บางชนิดมีขนาดใหญ่โตมาก ยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร แมลงปอบางชนิดมีสีสันสวยงาม เช่น แมลงปอเข็ม แมลงปอยักษ์ ในขณะที่บางชนิดมีสีทึมๆ เพื่อใช้ในการพรางตัว

แมลงปอมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศน์ แมลงปอเป็นผู้ล่าแมลงชนิดอื่นๆ เช่น ยุง แมลงวัน เพลี้ย ทำให้แมลงปอช่วยควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ แมลงปอยังเป็นอาหารของนกและปลา ทำให้แมลงปอมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหาร

แมลงปอ วงจรชีวิตของแมลงปอ

แมลงปอมีวงจรชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ คือ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย

ประโยชน์ของแมลงปอ

แมลงปอมีประโยชน์ต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์ ดังนี้

สรุป

แมลงปอเป็นแมลงที่สวยงามและมีประโยชน์ต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์ เราควรอนุรักษ์แมลงปอและแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงปอ